ART BODYGUARD®

Aktuality
Věda
Výzkum
Umění
Patent
Služby
Obchod
Spotřebitel
O nás
Kontakt
Úvod


Co si přejete vědět?

Informace pro odborníky Informace pro veřejnost

Co jsou prostředky ART BODYGUARD®?

Prostředky ART BODYGUARD® jsou tvořeny zobrazením, zejména abstraktním, množiny tvarů a barev provedeným na nosiči, zejména papírovém, z umělé hmoty, keramickém a skleněném, přičemž toto zobrazení je schopno vyvolat při působení na organizmus posun naměřených hodnot zdánlivé impedance na energeticky aktivních bodech lidského nebo zvířecího organizmu k oblasti 70 až 90 k? (pásmo harmonie) nebo změnu teploty lidského, zvířecího, rostlinného nebo buněčného organizmu.

VĚDA, ZDRAVÍ A VÝVOJ

Tradiční čínská medicína hledá a nachází podstatu lidského zdraví v proudění energie v lidském organizmu, kterou různé národy nazývají různě, například čhi, čchi, ki, prána, vesmírná energie aj. Západní na vědeckých důkazech založená medicína pracuje s elektrickou energií, kterou generuje srdeční sval.

Téměř dvacetileté výzkumy z oblasti Psychosomatické artterapie® sjednocují oba předchozí přístupy na bázi závěrů verifikačních studií, které byly zpracovány v Intercentru Psychosomatické artterapie, vychází z poznání, že pokud mají platit stávající fyzikální poznatky, musí při průtoku elektronů neurony vznikat slabé magnetické pole, které se v podobě elektromagnetické energie a následně elektromagnetického pole šíří živým lidským organizmem. V tomto okamžiku z pohledu klasické exaktní fyziky prostředí nemůžeme hovořit pouze o elektrické energii jejíž činnost lze monitorovat prostřednictvím například elektroencefalografu nebo elektrokardiografu aj., ale o elektromagnetické energii daného elektromagnetického pole živého lidského organizmu.

Specifická energetická forma elektromagnetického pole vyžaduje specifickou diagnostiku. Proto aktivitu daného elektromagnetického pole vnitřního prostředí živého lidského organizmu v podobě dynamiky energetických procesů měříme pomocí energetické diagnostiky - Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA. Věda tak zcela přirozenou cestou pomáhá sjednotit dříve dva antagonistické tábory. Stačí jen pochopení vzájemných procesů a užití správné terminologie.

Prostředky ART BODYGUARD® působí na úrovni pole. Elektromagnetické pole je prostor, vyznačující se přítomností elektromagnetického záření o specifických vlnových délkách a frekvencích, ve kterém působí navzájem závislé elektrické a magnetické síly. Prostředníkem mezi nimi je elektrický proud. Je vírové a má určitou setrvačnost. Nejmenší kvantum elektromagnetické energie je foton. Vzniká elektron-fotonové pole, které pohybová energie elektromagnetického záření ve viditelném spektru (fotony) vyrazí z povrchu kovů (barvy jsou sloučeninami kovů) elektrony, jejichž pohybová (kinetická) energie je závislá na vlnové délce frekvenci dané konfigurace zobrazení prostředku ART BODYGUARD®.

Aktivita člověk a je dána existencí tří základních energetických systémů, fyzického (tělo), psychického (emoce) a duchovního (mysl) energetického systému. Všechny tři energetické systémy ovlivňují napětí neuronů a tím tak hustotu a množství elektronů na synapsích. Zvýšené množství elektronů v neuronech zvyšuje kinetickou energii elektromagnetického pole, kterou pociťujeme v podobě přílivu síly. Jakoby na vše stačíme. Úkoly, které před nás život staví, se nám mohou zdát snadnější. Cítíme se plni energie a vitality. Avšak v případě, že příliv energie překročí určitou mez, pozitivní příliv energie se může zvrátit v destruktivní energii. Cítíme napětí, stres, emoce pracují naplno. V případě, nedostatku elektrické energie v neuronech, klesá výkon elektromagnetického pole a aktivita elektromagnetické energie. Pociťujeme snížení energetického fondu. Zvyšuje se nebezpečí únavy, stresu a ve svém důsledku selhání lidského faktoru, například při řízení dopravního prostředku.

Prostředek ART BODYGUARD® prostřednictvím exaktních fyzikálních procesů pomáhá restaurovat elektromagnetickou energii v živém lidském organizmu.


Jaké jsou cíle prostředků ART BODYGUARD®?

Cílem aplikace prostředků ART BODYGUARD® je:

 1. nárůst harmonického uspořádání elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli člověka

 2. eliminace chaosu a rozpadu morfologie částic (elektrony a fotony) v elektromagnetickém poli živého lidského organizmu, který je vystaven vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli

 3. posílení procesu harmonie, jenž se vyznačuje snížením energetické zátěže v podobě hyperaktivity, chaosu a hypoaktivity

 4. vyrovnání napětí neuronů v živém lidském organizmu

 5. harmonické uspořádání morfologie elektron-fotonového pole

 6. snížení emočního napětí, pocit síly, vyrovnanosti, harmonie, klid a mír

 7. zvýšení koncentrace a akceschopnosti organizmu


PROSTŘEDÍ

Prostředí je jedním z rozhodujících faktorů, které přispělo ke vzniku života na naší planetě Zemi. Mělo vliv na vznik prvních živých mikroorganizmů, až po dnes známé formy života. Zevní prostředí prostřednictvím exaktních fyzikálních zákonů ovlivňují vnitřní prostředí živé i neživé hmoty. Prostředky ART BODYGUARD® působí právě na úrovni prostředí, kde prostřednictvím objektivních fyzikálních procesů pomáhají restaurovat elektromagnetickou energii živého lidského organizmu. Prostředky ART BODYGUARD® oproti jiným prostředkům, např.: destičky podle Prof. h.c.(RO) Dr. Med. Reichwei, které fungují na bázi "lapače elektrosmogu", neodrušují a ani neodstiňují mikrovlnné záření aktivované například mobilním telefonem nebo jinými zdroji vysokofrekvenčního elektromagnetického záření v rozsahu 200 kHz - 1 GHz. Cíleně však pomáhají lidskému organizmu a to tím, že mohou přispět k restaurování elektromagnetické energie v živém lidském organizmu. Tím tak přispívají k prevenci, ochraně a podpoře lidského zdraví prostřednictvím optimalizace hustoty a množství elektronů v synapsích neuronů, v elektrontranstportních řetězcích i membrán buněk. Umožní tak:

 1. nárůst harmonického uspořádání elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli člověka

 2. eliminaci chaosu a rozpadu morfologie částic (elektrony a fotony) v elektromagnetickém poli živého lidského organizmu, který je vystaven vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli

 3. posílení procesu harmonie, jenž se vyznačuje snížením energetické zátěže v podobě hyperaktivity, chaosu a hypoaktivity

 4. regeneraci buněk organizmu zcela přirozenou cestou bez zavlečení cizorodých látek do organizmu, tím tak přispívají k posílení akceschopnosti celého imunitního systému

 • Další informace týkající se energetických procesů jsou uvedeny v interních materiálech Intercentra Psychosomatické artterapie zde.


  DIAGNOSTIKA A ZMĚNA DYNAMIKY ORGANIZMU

  Všechny uvedené fyzikální procesy lze fyziologicky doložit prostřednictvím moderních laboratorních měření s následným rozborem naměřených biometrických dat, například pomocí energetické diagnostiky - Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA. Člověk není však jen "hromada masa a kostí". Je to živá, myslící a cítící bytost se svými denními radostmi a starostmi, které se promítají do jeho psychosomatického stavu. Únava, stres, bolest, přepracovanost, neshody na pracovišti nebo v rodině mohou přispět ke zvýšení napětí neuronů a k následnému snížení dynamiky energetických procesů v lidském těle, což se může projevit od snížení prahu pozornosti až po snížení akceschopnost imunitního systému. A právě prostředky ART BODYGUARD® Vám přirozenou cestou mohou pomoci optimalizovat energetické procesy v Vašem fyzickém těle a docílit fyzickou i psychickou pohodu a vyrovnanost. Další informace týkající se energetických procesů jsou uvedeny v interních materiálech Intercentra Psychosomatické artterapie zde.


  V Praze dne 6.7.2010 zpracovala Jiřina Průchová • Designed by Milan Prucha - © 2010 - Kopírování či jiné použití jakékoliv části těchto webových stránek je bez souhlasu majitele zakázáno.