ART BODYGUARD®

Aktuality
Věda
Výzkum
Umění
Patent
Služby
Obchod
Spotřebitel
O nás
Kontakt
Úvod


Realizované výzkumy:


Výzkum a prostředky ART BODYGUARD®

Doprava a řidiči motorových vozidel

Mezi první studie, které byly realizovány v Intercentru Psychosomatické artterapie v Praze s prostředky ART BODYGUARD® , byla studie zaměřená na potřeby řidičů kolových a kolejových vozidel. Osloveni byli náhodní návštěvníci výstavy "Zahrada Čech" v Litoměřicích v roce 1994. Podmínkou bylo, že se muselo jednat o řidiče motorových vozidel, kteří byli ochotni v praxi vyzkoušet účinky prostředků Psychosomatické artterapie® - rezonančních stimulátorů, které dnes jsou označovány termínem prostředek ART BODYGUARD® (dále jen RS nebo ABG). Po krátkém úvodu měli respondenti - probandé na výběr jeden ze dvou prostředků RS. Do předem připraveného tiskopisu měli zapsat, kdy a v jakých případech prostředek RS použili. Vytipováno bylo celkem 5 okruhů zdravotních potíží, se kterými se řidiči při své cestě v dopravním prostředku mohou setkat:

 • únava

 • bolest hlavy

 • stres

 • žaludeční nevolnost

 • jiné

Z rozdaných 300 anketních tiskopisů se vrátilo 94 vyplněných formulářů. Každý respondent prostředek RS použil v pěti až šesti případech na různé zdravotní potíže. K významným statistickým zjištěním, která jsou uvedena níže, patří zejména odpovědi* respondentů na otázky:


1. Co Vás zaujalo nejvíce na působení RS (prostředky ART BODYGUARD®)?

 1. Celkové zklidnění. Že to vůbec funguje.

 2. Vždy po ruce - pohotovost - snadná aplikace.

 3. Rychle po ruce a jednoduché použití.

 4. Příjemný pocit při aplikaci a částečné zlepšení, hlavně únavy.

 5. Mírné chvění.

 6. Teplo v levé dlani.

 7. Hra barev - fantazie.

 8. Vynikající dosažitelnost, dobrý pocit po užití.

 9. Síla vyzařování.

 10. Jednoduchost, snadná dostupnost, rychlost nástupu.

 11. Již delší dobu je mi znám kladný vliv rezonátorů.

 12. Velmi dobře a rychle fungují, prostě paráda.

 13. Netradiční způsob léčby.

 14. Téměř na mě nepůsobí.

 15. Zlepšení stavu celého organizmu.

 16. Hřejivý pocit.

 17. Reakce těla na obrázek RS - subjektivní vjemy i ucelený objektivní efekt.

 18. Jednoduchost jejich použití.

 19. Schopnost ovlivnění celého lidského organizmu a provedení stimulátoru.

 20. Že to opravdu působí.


2. Jak hodnotíte svůj zdravotní stav po ukončení testování RS (prostředky ART BODYGUARD®)?

 1. Cítím se dobře, přestalo mě bolet v zádech.

 2. Stav nezměněn.

 3. Celkově nezměněn - jednotlivé případy kladně ovlivněny.

 4. Zlepšen.

 5. Výborný.

 6. Mírné zlepšení.

 7. Klid a pohoda.

 8. Méně časté pocity únavy, lepší koncentrace.

 9. Stejný.

 10. Stav se podstatně zlepšil.

 11. Mírné zlepšení.

 12. Stále stejné.

 13. Žaludeční nevolnost ustoupila, únava a stres jsou odstraněny částečně (opakují se).

 14. Podstatně přispívá ke zlepšení.

 15. Dobrý.

 16. Zklidněn.

 17. Zlepšení ekzému na ruce rychlejší fyzická a psychická kondice.

 18. Velmi dobře.

 19. Zlepšen - nutno pokračovat.

 20. Obnova organizmu, báječné pro načerpání sil - jako znovuzrozená.


3. Jaké je Vaše hodnocení Psychosomatické artterapie a rezonančních stimulátorů (prostředky ART BODYGUARD®)?

 1. Velmi dobré.

 2. Zajímavý způsob pomoci sobě, vhodné pro další průzkum aplikovatelnosti.

 3. Lepší stav, dále po uplynutí asi 1,5 hodiny, stav jako před použití RS.

 4. Velmi dobré.

 5. Velmi zajímavý, účinný a z hlediska uživatele dostupný způsob terapie.

 6. Hodnotím kladné působení po 3 měsících aplikací, především výrazné působení na psychiku člověka a dalších faktorů.

 7. Velmi zajímavé.

 8. Spíše se jednalo o případ: "Věř a víra Tvá Tě uzdraví".

 9. Hřálo to, a pak v zavřené pěsti svědění. Je to dobrá věc. Doporučuji.

 10. Využít hlavně pro řidiče.

 11. Potřeboval bych se s tím více seznámit, což by jistě ovlivnilo můj nedůvěřivý postoj k těmto záležitostem.

 12. Jsem pro vyzkoušení každé nové věci. Myslím, že prostředky nemohou uškodit, ale mohou přispět k dobré pohodě.

 13. Po působení se vždy zdravotní stav zlepšil. Děkuji.

 14. Hodnotím jako velmi dobré a zajímavé.

 15. Působí velmi dobře.

 16. Hodnotím na výbornou.

 17. Velmi dobré.

 18. Doporučuji prostředek všem řidičům.

 19. Nejsem natolik kompetentní, ale je to vše moc zajímavé a zvláštní.

 20. Rád bych spolupracoval, jedná se o zajímavý experiment.

*Odpovědi respondentů jsou uvedeny ve zkrácené verzi. Vážným zájemcům bude na požádání umožněno nahlédnout do celé studie.


Prověření vlivu působení prostředků ART BODYGUARD® řidičů motorových vozidel

Pořadí studie č.
Rok realizace
Proband / aplikace
Hlavní řešitel
2
1994-5
94 / 528
Ateliér GA/MO Praha, Intercentrum Psychosomatické artterapie


CÍL STUDIE

 1. Získat objektivní údaje o působení prostředků Psychosomatické artterapie - RS na zdravotní stav probandů.

 2. Zjistit, zda se při působení prostředků RS jedná o placebo-efekt, sugesci, magii, manipulaci, davovou psychózu anebo o dosud neznámý fenomén.

 3. Ověřit rozsah působení RS na lidský organizmus - psychika, somatika.

 4. Zaměřit aplikaci RS na předem vytipovanou cílovou skupinu osob (řidiči motorových vozidel), pro kterou je charakteristický dlouhodobý pobyt v autě, nedostatek pohybu, únava, stres, přetížení, atp.


DRUHY POUŽITÝCH PROSTŘEDKŮ PSYCHOSOMATICKÉ ARTTERAPIE - RS - ART BODYGUARD®

V průběhu testů byly aplikovány dva druhy: RS č. 400 a RS č. 401.


METODY

Pro zvýšení objektivnosti dosažených výsledků se studie zúčastnily náhodně oslovené osoby s podmínkou, že jsou řidiči motorových vozidel, kteří doposud nepřišli s Psychosomatickou artterapií® do styku. Po krátkém poučení a sdělení požadavku objektivnosti jejich odpovědí na aplikovaný RS a možnosti jeho aplikace, si každý řidič (dále jen proband) vybral jeden ze dvou RS, který následně v průběhu cca dvou až třech měsíců aplikoval v podmínkách svého běžného pracovního života. Po každém použití proband zapsal dobu, druh svých potíží, způsob aplikace RS a stav po aplikaci RS, včetně svého hodnocení působení prostředků RS do příslušného oddílu přiloženého tiskopisu, ve kterém bylo uvedeno maximálně šest aplikací RS. V závěru každý proband odpověděl na čtyři otázky. Vyplněný a podepsaný tiskopis každý proband odeslal na adresu Ateliéru.


SLEDOVANÉ PARAMETRY

Nejdůležitějším sledovaným parametrem byl proband sám. Jeho schopnost v praxi vyzkoušet zcela novou, netradiční metodu. Aplikovat obrazový materiál dlaní a přikládáním. Důležitý byl jeho subjektivní pocit po aplikaci RS a hodnocení působení RS na jeho zdravotní stav. Dalším sledovaným parametrem byl čas, po který proband RS aplikoval a druh obtíží, na které proband RS použil a dále preferovaný způsob aplikace RS.


VÝSLEDKY

 1. Studie se zúčastnilo 61% probandů mužského pohlaví a 39% ženského pohlaví.

 2. Nejčastěji byl preferován RS č. 400.

 3. Již výběr RS vypovídal o aktuálním psychosomatickém stavu probanda.

 4. Čas, po který byly RS nejčastěji aplikovány byl 5 minut (238 případů), dále do 10 minut (151 případů) a 15 minut (66 případů).

 5. Nejčastěji byly RS aplikovány na únavu (208 případů), bolest hlavy (131 případů), stres (63 případů), žaludeční nevolnost (35 případů), jiné (93 případů).

 6. Nejoblíbenější způsob aplikace RS byl dlaní pravé ruky (170 případů), následuje aplikace zrakem (136 případů), dlaní levé ruky (78 případů), přikládání (69 případů) a kombinace několika způsobů byla preferována pouze v omezené míře (45 případů).

 7. Po aplikaci RS v rámci svého subjektivní hodnocení 83 probandů udává stav bez potíží, 193 probandům se zdravotní stav podstatně zlepšil, 180 probandů udává mírné zlepšení, 67 probandům se zdravení stav nezměnil a 2 probandi uvedli zhoršení svého zdravotního stavu.

 8. V rámci hodnocení působení RS 72 probandů hodnotí působení RS výborně, 151 probandů velmi dobře, 199 probandů dobře, 52 probandů nedostatečně a 7 probandů slovy jiné.


ZÁVĚR

 1. Podstatou oslovení neznámých osob byla snaha získat pravdivé informace. Každý proband měl možnost dobrovolně použít RS či nikoli a svoje stanovisko uvést do protokolu.

 2. Žádný ze zúčastněných probandů neznal podstatu působení RS a Psychosomatické artterapie®, přesto výsledek jejich aplikace je pozoruhodný.

 3. S ohledem na široké spektrum využití RS je nepravděpodobné, že by se v případě aplikovaných RS jednalo pouze o výsledek psychické činnosti, sugesci nebo placebo.

 4. Je zapotřebí dále hledat příčiny, které vedou ke snížení prahu bolesti a zlepšení zdravotního stavu osob po působení RS, se zaměřením na vlastnosti barev a jejich vlnové délky.

 5. Studie prokázala, že zdravotní stav probandů lze cíleně ovlivnit nejen působením chemofarmak, ale také neinvazivní cestou pomocí RS.

 6. Probandé (84,16%) preferovali aplikaci RS dlaní pravé nebo levé ruky a přikládání, před aplikací zrakem (27,3 %) nebo kombinací různých způsobů ( 9,03%).

 7. Bezkontaktní způsob aplikace RS dlaní pravé nebo levé ruky po případě přikládání s vyloučením zrakového efektu potvrdila existenci doposud neznámého procesu působení RS na úrovni pole.

 8. U 86,85% probandů došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu po aplikaci RS, u 12,76% probandů se stav po aplikaci RS nezměnil a u 0,38% probandů došlo ke zhoršení zdravotního stavu.

 9. RS měly příznivý vliv na psychický i somatický stav řidičů.FOTODOKUMENTACE, TABULKY, GRAF

Prověření vlivu působení prostředků Psychosomatické artterapie® u řidičů motorových vozidel

Druhy aplikovaných RS: Obr. č. 1 zobrazuje RS č. 400, obr. č. 2 zobrazuje RS č. 401.


Poznámka:

Prostředky RS - ART BODYGUARD® v průběhu této studie byly aplikovány v 528 případech. Respondent jejich aplikaci prováděl bez současného řízení motorového vozidla. Zhoršený stav v pěti případech uvedli probandé, kterým jejich víra nedovolovala aplikaci prostředků. Porušení zákazu víry mělo psychologický vliv na psychosomatický stav respondentů a jejich konstatování.

Pro studii byly vytipovány takové dva druhy prostředků ART BODYGUARD®, které obsahují informaci zobrazenou na prostředku ART BODYGUARD® která sjednocuje morfologii elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli člověka. Z tohoto důvodu nemohou vyvolat zhoršení zdravotního stavu. Existují však i zobrazení, která morfologii elektromagnetického pole destruují. S těmito zobrazeními však Psychosomatická artterapie® nepracuje.Designed by Milan Prucha - © 2010 - Kopírování či jiné použití jakékoliv části těchto webových stránek je bez souhlasu majitele zakázáno.