ART BODYGUARD®

Aktuality
Věda
Výzkum
Umění
Patent
Služby
Obchod
Spotřebitel
O nás
Kontakt
Úvod


Co si přejete vědět?

Informace pro odborníky Informace pro veřejnost

Co jsou prostředky ART BODYGUARD®?

Prostředky ART BODYGUARD® jsou tvořeny zobrazením, zejména abstraktním, množiny tvarů a barev provedeným na nosiči, zejména papírovém, z umělé hmoty, keramickém a skleněném, přičemž toto zobrazení je schopno vyvolat při působení na organizmus posun naměřených hodnot zdánlivé impedance na energeticky aktivních bodech lidského nebo zvířecího organizmu k oblasti 70 až 90 k? (pásmo harmonie) nebo změnu teploty lidského, zvířecího, rostlinného nebo buněčného organizmu.


Informační materiál pro podporu POCHOPENÍ mechanizmu působení prostředků ART BODYGUARD®

Prostředky ART BODYGUARD®
na restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu (Patent č. 295974)

VĚDA, ZDRAVÍ A VÝVOJ

Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., Ing. Pavel Šístek a Ing. Lukáš Jelínek ve své knize "Neionizující záření - expozice a zdravotní rizika", kterou vydal Státní zdravotní ústav v roce 2006 uvádí přehled informací, týkajících se účinku neionizujícího záření na lidský organizmus. Ve velmi pěkně zpracované publikaci je v doslovu uvedeno: "Za celých pětadvacet let od prvních zpráv o výskytu onemocnění přičítaného hyper-senzitivitě k elektromagnetickému poli se však nikomu na světě nepodařilo dokázat, že obtíže, které nemocní přisuzují přítomnosti elektromagnetických polí nejrůznějších zdrojů, skutečně s expozicí s těmito poli souvisejí*. Po čtvrt století trvajících marných pokusech dokázat příčinnou souvislost mezi ohlašovanými zdravotními potížemi a (většinou extrémně slabým) elektromagnetickým polem je dnes již jasné, že potíže přičítané elektrické hypersenzitivitě - tedy jakési alergii některých osob k elektromagnetickému poli - se u postižených osob vyvinuly jako psychosomatický syndrom ze strachu z elektromagnetického pole a že s fyzickou expozicí tohoto pole nesouvisejí. Je zřejmé, že k ochraně zdraví, ke kterému (i podle oficiální definice vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací) patří duševní pohoda, nestačí stanovit a dodržovat bezpečné expoziční limity pro fyzikální, chemické nebo biologické faktory schopné poškodit lidské zdraví. Je také nutné zbavit vystrašené obyvatele obav z falešných zpráv o nebezpečích, která ve skutečnosti neexistují**. A tak nezbývá než vybavit co možná nejvíce lidí znalostmi, které jim umožní rozeznat skutečná nebezpečí od vymyšlených a nekazit si životní pohodu neodůvodněným strachem o zdraví***."

Z uvedeného textu vyplývá, že v podstatě žádné nebezpečí nehrozí. Není zapotřebí ochrany a ani nijak jinak se neznepokojovat. Přesto mnoho firem vynakládá značné finanční prostředky na to, aby se ubezpečily, že skutečně mikrovlnné záření na jehož principu mobilní telefony pracují, nepředstavují žádná zdravotní rizika.

Současně existuje mnoho ochranných prostředků, které nežádoucí mikrovlnné záření odstiňují, rušují, eliminují nebo emitují zpět do prostoru. Například prostředky ZES®. Jedná se o destičky podle Prof. h.c.(RO) Dr. Med. Reichwei, které fungují na bázi "lapače elektrosmogu". Mají různý tvar a jsou určeny k ochraně celého těla před eventuelními biologickými škodlivinami a magnetickým polem (elektrosmog****)


* Problém diagnostiky účinku expozice elektromagnetických polí nejrůznějších zdrojů lze již od roku 2005 exaktně prokázat pomocí nové české diagnostické metody - energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA (více informací najdete zde). Odpovědní pracovníci pomocí této nové diagnostické metody mohou snadno ověřit změny dynamiky vnitřního prostředí živého lidského organizmu exponovaného zdrojovými elektromagnetickými poli nejrůznějších zdrojů. Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA měří zdánlivou impedanci střídavým signálem 1 kHz na energeticky aktivních bodech. Jedná se o exaktní fyzikální metodu, která umožňuje monitorovat stav vnitřního prostředí člověka a doložit změny dynamiky aktuálního přechodového energetického stavu člověka.

** V současné době lze prostřednictvím moderních citlivých přístrojů exaktně zjistit přítomnost fyzikálně aktivních vysokofrekvenčních elektromagnetických polí, protože tato fyzikálně aktivní pole s nežádoucími účinky na lidské zdraví existují! Jejich přítomnost se spolupodílí na nárůstu dynamiky vnějšího prostředí a následně i vnitřního prostředí člověka. Exaktním měřením přístrojovou technikou lze předejít neoprávněným obavám ze strany obyvatel nebo naopak, jejich obavy potvrdit. Proč je přítomnost vysokofrekvenčních elektromagnetických polí v blízkém okolí člověka nežádoucí? Protože podle své vlnové délky, frekvence, hustoty, energie přispívají: a) ke zvýšení termiky tkání b) k elektrickému dráždění neuronů v těle člověka c) změně dynamiky energetických procesů v živém lidském organizmu, d) změně fyzikálních, chemických i fyziologických podmínek prostředí, ve kterém se člověk nachází.

*** Je všeobecně známo, že stres a strach zvyšuje napětí a ve svém důsledku podlomují zdraví. Z tohoto důvodu je zapotřebí eliminovat stres i strach nejlépe prostřednictvím znalostí. Jiné cesty není! Elektrická hypersenzitivita, idiopatická intolerance k prostředí, elektromagnetická hypersenzitivita, elektrofobický psychosomatický syndrom aj. názvy jednoho a téhož problému lze dnes snadno prokázat opakovaným měřením prostředí, ve kterém se člověk nachází. Tím lze vystrašené občany zbavit strachu a podpořit jejich životní pohodu. K diagnostice je však zapotřebí použít takovou přístrojovou techniku, která je schopna exaktně zjistit přítomnost nežádoucích fyzikálně aktivních vysokofrekvenčních polí, například Kubešovy indikátory rezonančních polí, které indikují přítomnost vysokofrekvenčních elektromagnetických polí v různém rozsahu. V případě, že tyto přístroje použity nejsou, může dojít k nesprávnému vyhodnocení stavu prostředí se všemi negativními důsledky pro osobu, která je exponovaná primárně fyzikálně aktivními energeticky zdrojovými vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli.

**** Všeobecně užitý termín elektromagnetický smog, pod kterým si laická, ale i většina odborné veřejnosti představí přítomnost nežádoucích fyzikálně aktivních elektromagnetických polí, byl na základě verifikačních studií v Intercentru Psychosomatické artterapie v ČR nahrazen termínem novým - kumulované vysokofrekvenční elektromagnetické pole. Jedná se o nový termín, který vychází z fyzikálního procesu, kdy elektrony proudící vodičem (například elektrickými rozvody, ale i nervovými vlákny - dendrity) vytváří magnetické pole. Vzniká vysokofrekvenční elektromagnetické pole, které se od elektromagnetického pole, které je všudypřítomné na Zemi liší hustotou a dynamikou částic v tomto elektromagnetickém poli ( elektrony a fotony).PROSTŘEDKY ART BODYGUARD®

Informace vztahující se k prostředkům ART BODYGUARD® vychází z mnohaletého výzkumu, jehož kořeny spočívají ve verifikačních studiích Psychosomatické artterapie®, které byly zahájeny v roce 1992 v Intercentru Psychosomatické artterapie v ČR. Hlavním cílem těchto studií bylo zjistit účinek a rozsah působení specifických zobrazení, které byly později pojmenovány jako prostředky ART BODYGUARD®. Prostředky ART BODYGUARD® se vyznačují obsahovou informací specifické konfigurace množiny tvarů a množiny barev na dvourozměrném nosiči. Nejsou primárním zdrojem energie. K aktivizaci informace zobrazené na prostředku je zapotřebí elektromagnetické záření z oblasti optického záření. Podstatou řešených studií bylo zjistit, zda účinek prostředků ART BODYGUARD® lze hledat výhradně v oblasti lidské psychiky na úrovni placebo efektu, sugesce, magie, psychotronických nebo esoterických vlivů a nebo, zda se jedná o objektivní na lidské psychice nezávislý jev. Od roku 1992 až do roku 2010) bylo realizováno mnoho základních i aplikovaných studií, které nevylučují účinek vlivů popsaných v předchozí větě v případě, že je prostředek ART GODYGUARD® aplikován zrakem. Přináší však i nečekaný OBJEV, kterým je na úrovni fyziky prostředí schopnost prostředků ART GODYGUARD® vytvářet novou formaci částic - elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli člověka. Tím tak měnit morfologii těchto částic primárně ve vnějším sekundárně i ve vnitřním elektromagnetickém poli člověka s adekvátní energetickou odezvou organizmu, která se promítá do změn dynamiky energetických systémů vnitřního prostředí člověka, například v oblasti termiky tkání.

Syntéza poznatků získaných v průběhu verifikačních studií Psychosomatické artterapie umožňuje pochopit účinek primárně energeticky nezdrojových prostředků ART BODYGUARD®, které přestože nejsou primárními zdroji energie, jsou schopny ovlivnit energetické procesy (například tepelné) v živém lidském organizmu (elektron-fotonová interakce). Prostředníkem je informace zobrazená na prostředku ART BODYGUARD®. Prostředkem ART BODYGUARD® modulované částice (elektrony a fotony) elektromagnetického pole za přítomnosti interakce polí a fotoelektrického efektu tvoří základ objektivního fyzikálního děje. Jedná se o exaktní fyzikální procesy, které jsou aktivovány informací zobrazenou na prostředku ART GODYGUARD®. Tato informace má schopnost vytvořit novou formaci elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli živého lidského organizmu. Tím tak přispívá ke změně hustoty a kinetické energie částic v daném prostředí, přestože je prostředek ART BODYGUARD® primárně energeticky nezdrojový. Proč je to tak důležité? Protože aktivní energetické zdroje například, mobilní telefon svým vyzářeným výkonem, které absorbuje živá tkáň, se spolupodílí na chaosu a virulenci - nárůstu pohybové aktivity částic (elektrony a fotony) v daném elektromagnetickém poli vnějšího a následně i vnitřního prostředí v živém lidském organizmu. Morfologie elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli člověka při jeho expozici mikrovlnným neionizujícím zářením, které je generováno mobilním telefonem je změněna. Změna struktury morfologie elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli člověka souvisí se změnou vlastností tohoto pole. Následkem je snížená soudržnost, zvýšení rozptylu částic a jejich kinetické energie (elektrony a fotony) v elektromagnetickém poli člověka. Zvyšuje se dynamika energetických procesů v živém lidském organizmu. Zvyšuje se termika tkání, která souvisí s tokem elektronů v elektrontransportních řetězcích membrán buněk a synapsích neuronů. Tím dochází k řadě biofyziologických pochodů, které mohou cíleně ovlivnit tvorbu molekul ATP (adenosintrifosfátová kyselina), které se většinou tvoří při membránových dějích v mitochondriích (semiautonomní membránou obalená organela jejíž funkce se dá přirovnat k buněčné elektrárně s rozměry přibližně 200 nanometrů). Činnost mitochondrií souvisí s aktuálním přechodovým energetickým stavem v živém lidském organizmu, který lze v současné době monitorovat pomocí Energetické diagnostiky ARTTEST - EDA. Elektrony pocházející z oxidace molekul potravy nebo jiných zdrojů, v tomto případě z expozice mikrovlnného záření mobilního telefonu primárně ovlivňují dynamiku vnějšího a následně vnitřního prostředí člověka. Elektromagnetické pole člověka ztrácí svoji původní soudržnost a pevnost. Rozvolňuje se do prostoru. Mění se jeho frekvence, která souvisí s termodynamickými procesy v živém lidském organizmu.

Cílem aplikace prostředku ART BODYGUARD® je snaha zabránit rozpadu původního uspořádání částic v elektromagnetické poli člověka. Snížit rozptyl a virulenci částic (elektrony a fotony) v elektromagnetickém poli člověka. Tím tak přispět k žádoucí změně termiky a dynamiky aktuálního přechodového energetického stavu v živém lidském organizmu prostřednictvím restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu (Patent č. 295974).


PŘÍNOS prostředků ART BODYGUARD®

Prostředky ART BODYGUARD® oproti jiným prostředkům neodrušují a ani neodstiňují mikrovlnné záření aktivované mobilním telefonem. Cíleně však pomáhají lidskému organizmu a to tím, že mohou restaurovat elektromagnetickou energii v živém lidském organizmu. Tím tak přispívají k prevenci, ochraně a podpoře lidského zdraví prostřednictvím optimalizace hustoty a množství elektronů v synapsích neuronů, v elektrontranstportních řetězcích i membrán buněk. Umožní tak:

 1. nárůst harmonického uspořádání elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli člověka

 2. eliminaci chaosu a rozpadu morfologie částic (elektrony a fotony) v elektromagnetickém poli živého lidského organizmu, který je vystaven vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli

 3. posílení procesu harmonie, jenž se vyznačuje snížením energetické zátěže v podobě hyperaktivity, chaosu a hypoaktivity

 4. regeneraci buněk organizmu zcela přirozenou cestou bez zavlečení cizorodých látek do organizmu, tím tak přispívají k posílení akceschopnosti celého imunitního systému

Další informace týkající se energetických procesů jsou uvedeny v interních materiálech Intercentra Psychosomatické artterapie.


ART BODYGUARD® - FYZIKÁLNÍ PROCESY a ZMĚNY STAVU

Fyzikální procesy vyvolané zobrazenou informací jsou zaznamenány ve dvou stavových rovnicích:

1. Restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu a změny zdánlivé impedance

Proces energetických přeměn zahájený informací zobrazenou na prostředku ART BODYGUARD®, která je zdrojem nové formace částic elektron-fotonového pole, které bylo primárně generováno elektromagnetickým zářením ve viditelném spektru světla po dopadu na látku (elektromagnetické pole živého lidského organizmu), souvisí se změnou kinetických rychlostí energií ΔWk všech nabitých částic, uvolněných nepřímo ionizujícími částicemi v daném objemu příslušné látky a hmotnosti Δm látky v tomto objemu K = ΔWk / Δm. V případě skládání toku částic a jejich harmonického usměrnění dochází k takovému kermovému příkonu částic v daném elektromagnetickém poli, jehož pohybové změny generují proces restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu, jenž se vyznačuje adekvátní změnou zdánlivé impedance měřenou na energeticky aktivních bodech v živém lidském organizmu. Pro zahájený proces restaurování elektromagnetické energie vyznačující se změnou zdánlivé impedance živého lidského organizmu pak platí:

Vzorec, zkrácená forma zápisu funkce pak zní: Zkrácená forma zápisu vzorce

Změna dynamiky energetických procesů po aplikaci prostředku ART BODYGUARD®, je uvedena v protokolu Energetická diagnostika ARTTEST (dále jen EDA) v grafu č. 1. Červená nativní dynamická křivka EDA vypovídá o procesu hyperaktivity měřené osoby. Po vložení aktivního mobilu do ruky probanda (slabá mordá křivka vlevo) došlo ke zvýšení dynamiky energetických procesů ze 14,6 kiloohmů na 13 kiloohmů (viz graf č. 2). Po vložení prostředku ART BODYGUARD® do obvodu došlo k žádoucímu snížení dynamiky energetických procesů ze 13 kiloohmů na 17,4 kiloohmů. Při působení prostředku ART BODYGUARD® v čase došlo k dalšímu žádoucímu poklesu dynamiky energetických procesů v těle probanda o dalších 1,8 kiloohmů. Rozdíl středních hodnot měření EDA mezi aktivním mobilem v ruce a prostředkem ART BODYGUARD® v čase (cca 120 sekund) je 6,2 kiloohmů (graf č. 3). Protokol EDA vypovídá o zahájení procesu harmonizace energetických procesů a cílené úspěšnosti aplikovaného prostředku ART BODYGUARD®, kterým v tomto konkrétním případě bylo snížit hyperaktivitu probanda.

Graf 1 Graf 2 Graf 3


2. Restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu a změna termiky tkání

Obr. č. 1 Proces energetických přeměn zahájený informací zobrazenou na prostředku ART BODYGUARD®, která je zdrojem nové formace částic elektron-fotonového pole, které bylo primárně generováno elektromagnetickým zářením ve viditelném spektru světla po dopadu na látku (elektromagnetické pole živého lidského organizmu), souvisí se změnou kinetických rychlostí energií ΔWk všech nabitých částic, uvolněných nepřímo ionizujícími částicemi v daném objemu příslušné látky a hmotnosti Δm látky v tomto objemu K = ΔWk / Δm. V případě skládání toku částic a jejich harmonického usměrnění dochází k takovému kermovému příkonu částic v daném elektromagnetickém poli, jehož pohybové změny generují proces restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu, jenž se vyznačuje takovou změnou teploty tkání, jenž se spolupodílí na vyrovnání, po případě nárůstu rozdílu teplot v závislosti na aktuálním energetickém stavu organizmu, které lze doložit pomocí infravizního měření infračerveného záření termovizní kamerou (obr. č. 1). Pro zahájený proces restaurování elektromagnetické energie vyznačující se žádoucí změnou termiky tkání živého lidského organizmu pak platí:

Vzorec, zkrácená forma zápisu funkce pak zní: Zkrácená forma zápisu vzorce

Pokusme se trochu nahlédnout do vnitřního prostředí živého lidského organizmu. Rozdíl mezi živou a neživou buňkou, tkání, orgánem nebo celým organizmem je dán přítomností elektrické energie. Proudění elektrické energie nervovými drahami a elektrontransportními řetězci, které jsou vnořeny do vnitřních stěn buněčných membrán, vytváří slabé magnetické pole. Vzniká elektromagnetické pole jehož základními stavebními částicemi jsou elektrony a fotony, které se spolupodílejí na stavu vnitřního prostředí v živém lidském organizmu, například tím, že přispívají k tvorbě molekul ATP v mitochondriích. Elektrony a fotony, tvoří podstatu fyzikální aktivity elektromagnetického pole člověka. "Prostorové uspořádání elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli člověka vytváří příslušný stupeň intenzity infračerveného záření, které emituje každý předmět, jehož absolutní teplota není nulová. Při teplotě 310 K (normální teplota lidského těla) je intenzita vyzařování z povrchu černého tělesa (lidské tělo v černé komoře) rovna 524 W/m2 s maximem na vlnové délce rovné 9,35 mikrometru (Pekárek, Šístek, Jelínek " Neionizující záření expozice a zdravotní rizika")". Znamená to, že elektrony a fotony ovlivňují činnost živého lidského organizmu daleko více, než se doposud předpokládalo.


Terminologie:

Kerma
Kermová rychlost


Elektromagnetická energie

Elektromagnetické pole

Elektron
FotonElektron-fotonové pole


Elektron-fotonová interakce

Impuls
Energie

Práce
Síla
Entropie


Entalpie

Z
U
I
J
W
m
Wk
mol
Jk
Δ

____________________________________________________________

kermou K rozumíme podíl střední hodnoty součtu počátečních kinetických rychlostí energií ΔWk všech nabitých částic, uvolněných nepřímo ionizujícími částicemi v daném objemu příslušné látky a hmotnosti Δm látky v tomto objemu K = ΔWk / Δm. Kerma je měrnou veličinou kinetické energie uvolněné v nějaké látce nepřímo ionizujícími částicemi. Hlavní jednotkou kermy je K = 1 joule na 1 kilogram = 1 J . kg-1
kermovým příkonem, dříve též kermovou intenzitou Jk, se rozumí časová (t) změna střední hodnoty kermy K, kdy platí Jk = ΔK / Δt Hlavní jednotkou kermové rychlosti je Jk = 1 watt na 1 kilogram = 1W . kg-1
energie elektromagnetického pole, která může být při změně elektromagnetického pole předána, například elektricky nabitým částicím
prostor, ve kterém působí navzájem závislé elektrické a magnetické síly, je vírové, má určitou setrvačnost a šíří se rychlostí světla
elementární stabilní částice atomového obalu nesoucí záporný náboj, dosud neznámé struktury
elementární částice elektromagnetického záření, nejmenší kvantum E/M energie, které může E/M záření vyměnit s jiným mikrosystémem (atomem, elektronem, molekulou), schopen interakce s aktivním prostředím, všechno E/M vlnění od radiových vln po záření gama je kvantováno na fotony, jež popisuje vlnová délka, frekvence, energie a hybnost
fyzikální pojem označující prostor, ve kterém pohybová energie E/M záření ve viditelném spektru (fotony) vyrazí z povrchu kovů elektrony, jejichž pohybová (kinetická) energie je závislá na vlnové délce a frekvenci konkrétní barvy (viz fotoelektrický efekt), - je zprostředkovatelem interakce E/M polí
vzájemné působení fotonů E/M pole a elektronů, při němž dochází k částečnému nebo úplnému předání energie a impulsu
dobový účinek síly
účinná mocná síla schopná vykonávat práci, jedna z forem pohybu hmoty projevující se jako schopnost konat práci
fyzikální veličina vyjadřující dráhový účinek síly
příčina dynamického účinku změny pohybového stavu těles
vyjadřuje tendenci soustavy přecházet z uspořádaných stavů do méně uspořádaných, se vzrůstající teplotou klesajícím tlakem entropie klesá, míra degradace energie živých systémů z koncentrované formy v rozptýlenou (podle 2. věty termodynamiky)
souvisí s vnitřní energií živých soustav, termodynamická stavová veličina, jejíž změny při izobarických dějích se projevují jako teplo provázející tyto děje
zdánlivá impedance (výsledný souhrnný elektrický odpor obvodu protékajícího střídavým proudem)
napětí
proud
joule
práce (značka)
hmotnost
práce s indexem (kinetická práce / kinetická energie)
základní jednotka látkového množství
kermová rychlost
delta, změna - přírůstek ve smyslu nárůstu (+) i úbytku (-)


ZÁVĚR

Prostředí je jedním z rozhodujících faktorů, které přispělo ke vzniku života na naší planetě Zemi. Mělo vliv na vznik prvních živých mikroorganizmů, až po dnes známé formy života. Zevní prostředí prostřednictvím exaktních fyzikálních zákonů ovlivňují vnitřní prostředí živé i neživé hmoty. Prostředky ART BODYGUARD® působí právě na úrovni prostředí, kde prostřednictvím objektivních fyzikálních procesů pomáhají restaurovat elektromagnetickou energii živého lidského organizmu. Prostředky ART BODYGUARD® oproti jiným prostředkům, např.: destičky podle Prof. h.c.(RO) Dr. Med. Reichwei, které fungují na bázi "lapače elektrosmogu", neodrušují a ani neodstiňují mikrovlnné záření aktivované například mobilním telefonem nebo jinými zdroji vysokofrekvenčního elektromagnetického záření v rozsahu 200 kHz - 1 GHz. Cíleně však pomáhají lidskému organizmu a to tím, že mohou přispět k restaurování elektromagnetické energie v živém lidském organizmu. Tím tak přispívají k prevenci, ochraně a podpoře lidského zdraví prostřednictvím optimalizace hustoty a množství elektronů v synapsích neuronů, v elektrontranstportních řetězcích i membrán buněk. Umožní tak:

 1. nárůst harmonického uspořádání elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli člověka

 2. eliminaci chaosu a rozpadu morfologie částic (elektrony a fotony) v elektromagnetickém poli živého lidského organizmu, který je vystaven vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli

 3. posílení procesu harmonie, jenž se vyznačuje snížením energetické zátěže v podobě hyperaktivity, chaosu a hypoaktivity

Všechny uvedené fyzikální procesy lze fyziologicky doložit prostřednictvím moderních laboratorních měření s následným rozborem naměřených biometrických dat, například pomocí energetické diagnostiky - Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA.

Člověk není však jen "hromada masa a kostí". Je to živá, myslící a cítící bytost se svými denními radostmi a starostmi, které se promítají do jeho psychosomatického stavu. Únava, stres, bolest, přepracovanost, neshody na pracovišti nebo v rodině mohou přispět ke zvýšení napětí neuronů a k následnému snížení dynamiky energetických procesů v lidském těle, což se může projevit od snížení prahu pozornosti až po snížení akceschopnost imunitního systému. A právě prostředky ART BODYGUARD® Vám přirozenou cestou mohou pomoci optimalizovat energetické procesy v Vašem fyzickém těle a docílit fyzickou i psychickou pohodu a vyrovnanost. Další informace týkající se energetických procesů jsou uvedeny v interních materiálech Intercentra Psychosomatické artterapie.


Informační zdroje:

 • Václav Šindelář, Ladislav Smrž, "Nová soustava jednotek SI", SPN Praha, 1968

 • Lumír Klimeš, "Slovník cizích slov" 1981

 • Jiřina Průchová, Psychosomatická artterapie - úvod do problematiky", ICPA-VVZ, 2007 (interní materiál)

 • Jiřina Průchová, verifikační studie "Psychosomatická artterapie" 1992 - 2008

V Praze dne 6.7.2010 zpracovala Jiřina PrůchováDesigned by Milan Prucha - © 2010 - Kopírování či jiné použití jakékoliv části těchto webových stránek je bez souhlasu majitele zakázáno.