ART BODYGUARD®

Aktuality
Věda
Výzkum
Umění
Patent
Služby
Obchod
Spotřebitel
O nás
Kontakt
Úvod


Realizované výzkumy:


Výzkum a prostředky ART BODYGUARD®

VÝZKUM REALIZOVANÝ VE SPOLUPRÁCI S Dopravním podnikem hl. m. Prahy, OZ Autobusy v r. 2002

Z více než 30 verifikačních studií Psychosomatické artterapie® je pro vás připravena ukázka jedné z těchto studií, která byla zaměřena na sledování energetické zátěže pracovníků obsluhujících výpočetní techniku a harmonizaci jejich elektromagnetické energie prostředky ART BODYGUARD® (starší původní název - rezonanční stimulátory - dále jen RS).

Pořadí studie č.
Rok realizace
Proband / aplikace
Spolupracující organizace
Zadavatel úkolu a hlavní řešitel
28
2002
9 / 27
Dopravní podnik hl. m. Prahy, o.z. autobusy, psychologická laboratoř, Mrg. Petr Tománek
Ateliér GA/MO Praha, Intercentrum Psychosomatické artterapie, Jiřina Průchová


CÍL STUDIE

Na základě předběžných testů přístrojem na měření elektrosmogu ME 3030B Digitaler Elektrosmog Analyse (Made in Germany), přístrojem na monitorování kumulovaného vysokofrekvenčního elektromagnetického pole KIR Por-Life Resonanc indikátor a výsledků verifikačních studií Psychosomatické artterapie® se zaměřením na infravizní měření infračerveného záření termovizní kamerou, které poukázaly na zhoršené pracovní prostředí pracovníků obsluhujících výpočetní techniku, se stalo prioritou této studie využití působení prostředků Psychosomatické artterapie - ART BODYGUARD® na energetické systémy pracovníků obsluhujících výpočetní techniku.


DRUHY POUŽITÝCH PROSTŘEDKŮ PSYCHOSOMATICKÉ ARTTERAPIE - RS

Druhy RS č.: 107, 333, 335, 401, ABG podložka s RS č. 229, ABG na PC myš s RS č. 333, ABG na mobil s RS 335.


METODIKA

 1. Pro studii byly k dispozici dvě skupiny probandů. Ve skupině I. byly probandé, kteří aplikovali prostředky Psychosomatické artterapie® (dále jen PA). Skupina II. byla kontrolní. U skupiny II. byla učiněna veškerá měření, tak jako u skupiny I., avšak nebyly zde aplikovány prostředky PA.

 2. Přístrojovou technikou byla lokalizována místa s největším výskytem elektromagnetického smogu*, která byla následně zakreslena do plánku pracoviště daného pracovníka.

 3. Každému z probandů obou skupin byl změřen nativní energetický stav na 20 energeticky aktivních bodech na prstech pravé a levé ruky monitorovacím přístrojem ARTTEST, který měří zdánlivou impedanci střídavým signálem 1kHz., po kterém následovala aplikace 1 ks prostředku PA - RS dle výběru probanda, který aplikoval dlaní pravé ruky po dobu 5-10 minut, poté byl proband opět přeměřen. Výsledky obou měření byly zaznamenány do tabulky.

 4. Prostředky PA - RS GA/MO probandé ve skupině I. aplikovali cca 3x denně po dobu 30-45 dní, poté byli opět přeměřeni. Současně denně používali sadu ABG podložku a ABG na PC myš. Kontrolní skupina byla pouze 3x změřena monitorovacím přístrojem ARTTEST. V průběhu pracovního režimu skupiny II. nebyly aplikovány žádné prostředky AP- RS GA/MO. Následně byly veškeré údaje vyhodnoceny.


SLEDOVANÉ PARAMETRY

 1. 1. Pocity sledovaných osob, stavy fyzického těla a další subjektivní pozorování účinků prostředků PA v průběhu aplikace RS.

 2. 2. Objektivní výsledky tří měření zdánlivé impedance v čase u obou skupin pomocí energetické diagnostiky - Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA.


VÝSLEDKY

 1. Měření elektromagnetického smogu prokázalo zvýšenou přítomnost mechanické energie (vlnění) v pracovním prostoru osob obsluhujících výpočetní techniku.

 2. Obě skupiny měly v průběhu nativního měření zdánlivé impedance pomocí energetické diagnostiky - Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA vyrovnaný energetický stav. Střední hodnota měřené zdánlivé impedance byla u skupiny č. I 24 kΩ a u skupiny č. II 25 kΩ viz graf č. 1.

 3. Po 10 minutové aplikaci RS u skupiny I. došlo u všech probandů k procesu harmonizace elektromagnetické energie. Chaos se podařilo zcela zastavit. Poklesla i hyperaktivita. Celkově se podařilo zvýšit energetickou bilanci skupiny I, kdy došlo k navýšení hodnot optima až o 42%, přitom původní stav skupiny byl 24%. Chaos se podařilo snížit o 100%, hyperaktivita se snížila o 11%, a hypoaktivita poklesla o 9%.

 4. Po 30 až 45 dnech 3. měření zdánlivé impedance potvrdilo optimalizovaný energetický stav probandů skupiny I., kdy došlo k navýšení o dalších 27% (celkem 51%). Hypoaktivita poklesla z 26% na 24%. Hyperaktivita poklesla z 28% na 25%.

 5. Kontrolní skupina II. oproti testovací skupině I. vykazuje po 45 dnech zvýšený nárůst hypoaktivity z 28% na 62%, zvýšila se také hyperaktivita z 28% na 23% a snížil se stav optima z 25% na 15%.

 6. Až 60% probandů uvedlo při aplikaci prostředků RS zlepšení své psychické kondice.

*Elektromagnetický smog - Termín elektromagnetický smog byl nahrazen novým výstižnějším termínem - kumulované elektromagnetické pole.


FOTODOKUMENTACE, TABULKY, GRAF

Verifikace Psychosomatické artterapie u pracovníků v kancelářském prostředí se zátěží výpočetní techniky - harmonizace elektromagnetické energie pracovníků obsluhujících výpočetní techniku prostředky Psychosomatické artterapie®

Obr. č. 4 - ABG č. 333 Obr. č. 3 - ABG č. 107 Obr. č. 2 - ABG č. 335 Obr. č. 1 - ABG č. 401 Druhy aplikovaných ABG*:
Obr. č. 1 - ABG č. 401
Obr. č. 2 - ABG č. 335
Obr. č. 3 - ABG č. 107
Obr. č. 4 - ABG č. 333
Obr. č. 5 - Měření zdánlivé impedance
Obr. č. 6 - Záznam rezonančního pole pracovních míst
Obr. č. 7 - ABG č. 335
Obr. č. 8 - sada ABG č. 229 + 333

Obr. č. 8 - sada ABG č. 229 + 333 Obr. č. 7 ABG č. 335 Obr. č. 6 - Schematický záznam pracovišť s nejvyššími hodnotami fyzikálně aktivních polí Obr. č. 5 - Grafický záznam hodnot měření zdánlivé impedance obou skupin


*ART BODYGUARD® - zkratka ABG


Výpočet energetického stavu a) organzimu každého probanda, b) celé skupiny v návaznosti na 1. 2. a 3. měření proveden dle vzorce:
y = x1 + x2 + x3 + x4


Designed by Milan Prucha - © 2010 - Kopírování či jiné použití jakékoliv části těchto webových stránek je bez souhlasu majitele zakázáno.